barkmull

Barkmull är ett organiskt ämne som erhålls genom långvarig kompostering av gran och tallbark. Komposteringen innebär att barken partiellt bryts ned till koldioxid, vatten och s.k. humus. Barkmyllan består således till stor del av humus. Den saknar barkens ursprungliga egenskaper och är ett utmärkt jordförbättrande medel

  • Barkmyllan är mycket stabil och därför långtidsverkande
  • Barkmyllan luckrar jorden, vilket är bra för rotandning och dränering. Detta är värdefullt vid finkorniga jordar, t ex leror
  • God förmåga att kvarhålla växtnäringsämnen. En markmylletillsats innebär således mindre utlakningsförluster och bättre gödningsekonomi.
  • Kvarhåller vatten effektivt
  • Skapar ett rikt liv av djur och mikroorganismer i marken vilket givetvis gynnar växterna
  • Ger en bättre markstruktur och ökar därigenom markens motståndskraft mot skador genom slitage och kraftiga regn
  • Ger på lång sikt en näringsrikare jord
  • Barkmyllan är ogräsfri
  • Har en lucker och lös struktur och kan lätt blandas in i jorden eller krattas ut på en gräsyta